ម៉ាស៊ីនបំលែងវេចខ្ចប់ IC

  • IC Packaging Converting Machine

    ម៉ាស៊ីនបំលែងវេចខ្ចប់ IC

    ការរចនាដែលមានប៉ាតង់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ វាអាចបំប្លែងការវេចខ្ចប់ IC ពី Tube/Tray/ Tape ទៅជា Tape ឬ Tray តាមតម្រូវការ ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងសមត្ថភាព UPH ខ្ពស់ Unit Per Hour គឺរហូតដល់ 6000។