ពិន្ទុ V

  • JKTECH Automatic V-Cutting Machine

    JKTECH ម៉ាស៊ីនកាត់ V ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

    ម៉ូដែល: VCUT860INL

    ម៉ាស៊ីនដាក់ពិន្ទុ V ដោយស្វ័យប្រវត្តិកំពុងអនុវត្តដើម្បីលុបបន្ទះ PCBAs ជាមួយនឹងការរចនា V-scoring ម៉ាស៊ីននេះអាចលុបបន្ទះ PCBAs ជាមួយនឹងការរចនា "ឆ្លងកាត់" v-scoring មិនត្រូវការប្រតិបត្តិករ សន្សំចំនួនក្បាល។

    វាជាដំណោះស្រាយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងតម្លៃទាប។